Small menu 1

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4 - 10 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää sihteerin.

Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain säännösten mukaisesti

 • vastata yhdistyksen toiminnasta ja johtaa sitä,
 • vastata yhdistyksen taloudesta ja taloudenhoidon järjestämisestä,
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet,
 • valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna ne täytäntöön,
 • asettaa tarpeelliset toimikunnat,
 • valita yhdistystä yhteistyöelimissä ja muissa yhteisöissä edustavat henkilöt; sekä
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen työntekijät ja sopia työntekijän kanssa hänen tehtävistään (katso lisätietoa kohdassa Taloudenhallinta/Yhdistys työnantajana)

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri tai muu hallituksen määräämä henkilö, aina kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien muutoksesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

Yhdistyksen luottamushenkilöt toimivat arvostetussa tehtävässä, jossa on

 • Seurattava paikallisesti hengityssairaiden edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä.
 • Arvioita omaa toimintaansa ja kehitettävä sitä.
 • Nähtävä tulevaisuuteen.
 • Toimittava päämäärätietoisesti kohti haluttua tulevaisuutta.
 • Uskallettava tehdä päätöksiä ja toimittava ketterästi.
 • Luotava yhteyksiä yhdistyksen toimialueella.
 • Oltava luova ja ennakkoluuloton.
 • Etsittävä erilaisia vaihtoehtoja.
 • Varottava "näin on aina tehty" -ratkaisuja.
 • Siedettävä epävarmuutta.
 • Otettava joskus riskejä.
 • Hyväksyttävä järkevät esitykset esittäjästä riippumatta.
 • Ajateltava taloudellisesti.
 • Ymmärrettävä, että jäsenten tarpeet ja odotukset ohjaavat vertaistoimintaa ja edunvalvontaa.
 • Tunnettava Hengitysliiton toimintaa ja tarkoitusta.
 • Kyettävä yhteistyöhön ja toimittava yhteistyöhakuisesti.

Uudet yhdistysten hyvän hallinnon suositukset antavat käytännön vinkkejä ja neuvoja yhdistysten arkiseen hallintoon. Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositus on tarkoitettu laajasti koko yhdistyskentän käyttöön. Hyvä hallintotapa -suositus täydentää yhdistyslain vähimmäisvaatimuksia ja raamittaa yhdistysten hallintotyötä. Suositukset on tuotettu yhteistyössä kolmen kattojärjestön SOSTEn, Valon ja Allianssin sekä oikeusministeriön kanssa. Suositukset löytyvät osoitteesta http://www.soste.fi/ajankohtaista/uudet-suositukset-yhdistysten-hallintoon.html